Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob patří mezi základní a nejdůležitější daně, jež se v Česku vybírají. Jedná se o příjmovou daň, kterou musejí odvádět právnické osoby, jež se k ní musejí přihlásit hned poté, co dojde k jejich vzniku. Tato daň patří k těm, které jsou trochu komplikovanější a existuje u ní celá řada výjimek. Do tohoto článku jsme vybrali základní informace o dani z příjmů právnických osob, které byste měli vědět. 

Kdo musí platit daň z příjmů právnických osob?  

Povinnost platit daň z příjmů právnických osob mají právnické osoby, což jsou např. různé obchodní společnosti, spolky, družstva, neziskové organizace, společenství vlastníků jednotek, ale třeba i vysoké školy, kraje, obce nebo příspěvkové organizace. Přesnou definici termínu právnická osoba najdete např. v občanském zákoníku, který ji vymezuje v paragrafech 118 až 488. 

Daň ale nemusejí platit úplně všechny právnické osoby – výjimku mají veřejné obchodní společnosti a také veřejně prospěšní poplatníci (nemají-li příjmy, jež jsou předmětem daně nebo pokud jsou všechny jejich příjmy oddaně osvobozeny a daněny srážkovou daní). Nulová sazba daně z příjmů právnických osob platí také u fondů penzijních společností a některých institucí penzijního pojištění. 

Výpočet daně z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob je aktuálně 19 %. Výpočet daně je ale složitější, protože v něm hraje roli celá řada proměnných – např. položky snižující základ daně, položky odečitatelné od základu daně, různé slevy na dani, zálohy atd. Daň ve výši 19 % se tedy počítá ze základu daně, který je snížený o různé položky. Sníženou sazbu mají základní investiční fondy (pouze 5 %) a již zmíněné fondy penzijních společností (0 %).

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem právnické osoby. Oproti původnímu stavu ale za poslední roky přibylo různých výjimek, ty jsou uvedeny v paragrafu 18 zákona o daních z příjmů. 

Osvobození od daně z příjmu právnických osob

Ze zákona jsou od této příjmové daně osvobozeny některé konkrétní druhy příjmů. Jedná se např. o příjmy z nájemného družstevního bytu, členské příspěvky u zájmových sdružení nebo některé podíly na zisku tichého společníka za účasti na podnikání. Dále jsou od daně osvobozeny i některé bezúplatní příjmy – např. výnosy z kostelních a jiných veřejných sbírek, příjmy z nabytí odkazu nebo dědictví a řada dalších. Kompletní seznam všech příjmů osvobozených od DPPO je uvedený v  paragrafu 19 zákona č.586/1992 Sb

Na koho se vztahuje sleva na dani? 

Slevu na dani z příjmu právnických osob mohou získat lidé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením – u lehkého postižení je sleva 18 000 Kč, u těžkého pak 60 000 Kč. Dále pak mají slevu i ti poplatníci, jenž dostali příslib investiční pobídky. Podrobnější informace najdete v zákoně v paragrafu 35 zákona o daních z příjmu

Vývoj sazby daně z příjmu právnických osob 

Sazba 19 % určitě na první pohled působí jako docela vysoká, v minulosti ale byla v ČR tato daň ještě mnohem vyšší. Nejvyšší sazba daně z příjmů právnických osob byla hned po vzniku samostatné České republiky, v roce 1993 činila dokonce 45 %. V dalších letech pak postupně klesala, v roce 1997 už činila 39 %, o rok později 35 % a v roce 2003 pak 28 %. I v dalších letech pak postupně docházelo k jejímu poklesu a to až do roku 2010, kdy se snížila na 19 %. Od té doby se sazba nijak neměnila a už devátým rokem zůstává ve stále stejné výši. 

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob 

U daně z příjmu právnických osob musíte nejdříve podat registraci a to nejpozději do 15 dnů od vzniku právnické osoby. Samotná daňová přiznání se pak podávají na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, pod který spadáte – místní příslušnost se řídí podle sídla právnické osoby, zapsaného v obchodním rejstříku. Datum, k němuž se musí nejpozději přiznání odevzdat, závisí na tom, o jaké se jedná zdaňovací období – např. u poplatníků, kteří podávali přiznání za rok 2017, byl stanovený termín do 3.dubna 2018. Pokud jim ale přiznání dělá daňový poradce nebo musejí mít ze zákona audit, pak se termín posouvá o tři měsíce (v letošním roce na 2. července 2018).

Formulář pro daň z příjmu právnických osob

Formuláře pro přiznání k DPPO si můžete snadno stáhnout z internetu, kde jsou k dispozici na různých stránkách (např. na webu kurzy.cz nebo na stránkách Finanční správy). Dále je možné získat je i v tištěné podobě na pobočkách jednotlivých finančních úřadů. Pokud vás tato povinnost čeká poprvé, možná vás zaskočí, jak je formulář dlouhý a hlavně složitý. Nejste-li si 100% jistí, jak jej vyplnit, co do něj započítat apod., určitě doporučujeme obrátit se na nějakého odborníka, daňového poradce nebo jinou osobu, která vám s tím pomůže. 

Jak uhradit daň z příjmu právnických osob? 

Zaplatit daň můžete více způsoby – na výběr jsou tři možnosti. Tou první je hotovostní úhrada na územním pracovišti finančního úřadu, další variantou je platba prostřednictvím poštovní poukázky (pozor – musí se jednat o složenku typu A) a konečně třetí a asi nejpohodlnější možností je bezhotovostní převod z internetového bankovnictví nebo bankovním příkazem. 

Zdroje: 

 • https://www.kurzy.cz/dane-danova-priznani/dan-z-prijmu-pravnickych-osob.htm
 • https://www.finance.cz/dane-a-mzda/zakony/dane-z-prijmu/cast-2.html
 • https://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-z-prijmu/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/poplatnici-a-predmet-dane/ 
 • https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/dan-z-prijmu-fo-a-po/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Daň_z_příjmů_právnických_osob
 • http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2018&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB03
 • https://formulare.kurzy.cz/dane-danova-priznani/2018/5404_28.pdf
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Právnická_osoba
 • https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dan-z-prijmu-90889.html
 • https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
 • pixabay.com

Komentáře jsou uzavřeny.